egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 673 34428
 info@egoperfectus.lv
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Image Alt

Ego perfectus parodos taisyklės

  /    /  Ego perfectus parodos taisyklės

REGISTRACIJOS Į AUKŠTOJO IR VIDURINIO MOKSLO UŽSIENYJE PARODAS „VIDURINIS MOKSLAS VISAME PASAULYJE“ TAISYKLĖS

 

2019 m. rugpjūčio12 d.

 

1.TAISYKLIŲ TEISINIS STATUSAS IR TIKSLAI

 

Šios registracijos į aukštojo ir vidurinio mokslo užsienyje parodas „Vidurinis mokslas visame pasaulyje“ taisyklės yra tarp Parodų Dalyvio ir Parodų organizatorės UAB „egoPERFECTUS“ sudaroma sutartis, kurią šalys sudaro atsižvelgdamos į tai, kad:

UAB „egoPERFECTUS“ į aukštojo ir vidurinio mokslo užsienyje parodas „Vidurinis mokslas visame pasaulyje“ ketina pakviesti užsienio aukštojo ir vidurinio mokymosi įstaigas;

Dalyvis, kuris domisi aukštojo ir vidurinio mokslo užsienyje galimybėmis, norėtų gauti daugiau informacijos apie jam aktualias paslaugas iš užsienio mokymosi įstaigų ir/ar UAB „egoPERFECTUS“ partnerių, teikiančių konsultavimo paslaugas apie galimybes studijuoti užsienio aukštojo ir vidurinio mokslo įstaigose, nedalyvaujančiose Parodoje;

Šių taisyklių tinkamam vykdymui būtina surinkti iš Dalyvių Duomenis ir juos perduoti užsienio Mokymosi įstaigoms ir/ar Partneriams.

 

2. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

2.1 ei šiose Taisyklėse aiškiai nenurodyta kitaip, pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos turi reikšmes, nurodytas žemiau:

2.1.1. Dalyvis – Parodoje užsiregistravęs asmuo;

2.1.2. Duomenys – bet kuri informacija, susijusi su Dalyviu;

2.1.3. egoPERFECTUS – Parodas organizuojanti bendrovė UAB „egoPERFECTUS“;

2.1.4. Mokymosi įstaiga – užsienio aukštojo ar vidurinio mokymosi įstaiga, dalyvaujanti Parodoje;

2.1.5. Paroda – egoPERFECTUS organizuojama tarptautinės aukštojo ir vidurinio mokslo užsienyje paroda „Vidurinis mokslas visame pasaulyje“, kurios metu Dalyviai gauna informaciją apie galimybes studijuoti užsienyje;

2.1.6. Parodos bilietas – Parodos Dalyviui suteikiamas bilietas su jame esančiu sukonfigūruotu QR kodu ir/ar brūkšniniu kodu;

2.1.7. Partneris – kita Parodoje dalyvaujanti bendrovė, teikianti konsultavimo paslaugas dėl studijų ir mokslo galimybių užsienio aukštojo ir vidurinio mokslo įstaigose, nedalyvaujančiose Parodoje;

2.1.8. Privatumo politika – egoPERFECTUS privatumo politika (prieinama čia);

2.1.9. Taisyklės – šios registracijos į egoPERFECTUS organizuojamas Parodas taisyklės.

 

2.2. Šiomis Taisyklėmis privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas Parodos Dalyvis.

 

2.3. Kiekvienas asmuo, prieš registruodamasis į Parodą, privalo perskaityti šias Taisykles ir Privatumo politiką.

 

2.4. Sutartis tarp Dalyvio ir egoPERFECTUS laikoma sudaryta nuo to momento, kai Dalyvis užpildo registracijos į Parodą formą bei patvirtina, kad:

2.4.1. susipažino su Privatumo politika; ir

2.4.2. susipažino ir sutinka su Taisyklėmis.

 

2.5. Kontaktinė Parodų organizatorės informacija:

  • įmonės pavadinimas – UAB „egoPERFECTUS“;
  • juridinio asmens kodas: 303516854;
  • adresas: Vytauto g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika;
  • norėdami pateikti egoPERFECTUS užklausą dėl bet kurios šių Taisyklių nuostatos ar dalyvavimo Parodose, prašome kreiptis el. paštu ada@egoperfectus.lt.

2.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 

3. DALYVIO TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Dalyvis įsipareigoja:

 

3.1.1. registruodamasis į Parodas pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant savo tikrą vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį. Dalyviui draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis;

3.1.2. informuoti egoPERFECTUS pasikeitus kontaktinei Dalyvio informacijai, kurią šis pateikė registracijos į Parodas metu;

3.1.3. neįžeidinėti kitų Parodos dalyvių, elgtis kultūringai, Parodos metu tyčia nekelti nepatogumų egoPERFECTUS, Mokymosi įstaigų, Partnerių atstovams ar kitiems Parodos dalyviams ir elgtis taip, kad Dalyvio veiksmai neprieštarautų viešajai tvarkai ir gerai moralei.

3.1.4. Parodos metu laikytis egoPERFECTUS nurodymų;

3.1.5. Parodos metu laikytis nustatytos priešgaisrinės saugos reikalavimų.

 

3.2. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo registraciją į Parodą.

 

3.3. Dalyvis patvirtina, kad jis/ji:

3.3.1. registracijos į Parodą metu yra ne jaunesnis kaip keturiolikos metų;

3.3.2. perskaitė ir suprato šias Taisykles bei Privatumo politiką;

3.3.3. sutinka registracijos metu nurodytu el. paštu iš egoPERFECTUS gauti Parodos bilietą ir/ar kitą aktualią su Parodomis susijusią informaciją;

3.3.4. supranta, kad parodydamas Parodos bilietą Mokymosi įstaigų ir/ar Partnerių atstovams Parodų metu taip išreiškia sutikimą, kad Mokymosi įstaigos ir/ar Partneriai su Dalyviu galės susisiekti po Parodos registracijos metu Dalyvio pateiktu el. paštu;

3.3.5. yra informuotas, kad egoPERFECTUS naudos Dalyvio registracijos metu pateiktus Duomenis ir juos perduos Mokymosi įstaigoms ir Partneriams taip, kaip išsamiau aprašyta Privatumo politikoje;

3.3.6. yra informuotas, kad tuo atveju, jei Dalyvio Duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką, tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio galimai gali būti atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas jo Duomenis egoPERFECTUS turi teisę tvarkyti iki tyrimo pabaigos.

 

4. egoPERFECTUS TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. egoPERFECTUS įsipareigoja:

 

4.1.1. sudaryti visas sąlygas Dalyviui tinkamai dalyvauti organizuojamose Parodose;

4.1.2. perduoti Duomenis toms Parodose dalyvaujančioms Mokymosi įstaigoms ir tiems Partneriams, iš kurių Dalyvis nori gauti daugiau informacijos ir dėl to Mokymosi įstaigų ir/ar Partnerių atstovams pateikia Parodos bilietą;

4.1.3. Dalyvio pateiktu el. paštu išsiųsti Parodos Bilietą; arba

4.1.4. po registracijos sugeneruoti ir pateikti nuorodą Dalyvio Parodos bilieto atsisiuntimui.

 

4.2. egoPERFECTUS turi teisę:

4.2.1. savo nuožiūra spręsti apie Dalyvio registracijos į Parodą metu pateiktų Duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą;

4.2.2. apriboti Dalyvio dalyvavimą parodose, nurodant ribojimo sąlygas, kai jis/ji:

4.2.3. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse ar Privatumo politikoje;

4.2.4. pateikia neteisingus, neišsamius ir/ar klaidinančius Duomenis registruodamasis į Parodą;

4.2.5. naudojasi kitų asmenų tapatybe ar kitaip neteisėtai elgiasi;

4.2.6. registracijos į Parodas metu yra jaunesnis kaip keturiolikos metų;

4.2.7.bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus http://www.egoperfectus.lt/ interneto svetainėje;

4.2.8. atšaukti Parodą, taip pat keisti Parodos programą vietą, laiką, ar kitas Parodos sąlygas, iš anksto nepranešant apie tai Parodos Dalyviams.

 

4.3. egoPERFECTUS neatsako už:

4.3.1. netinkamą ir/ar neteisėtą Mokymosi įstaigų ir Partnerių atstovų ar trečiųjų asmenų elgesį ir veiksmus Parodų metu;

4.3.2. įstatymų leidžiama maksimalia apimtimi – turtinę ir neturtinę žalą, kurią dėl šių Taisyklių vykdymo gali patirti Dalyviai Parodų metu;

4.3.3. bet kokius Parodos programos, vietos, laiko ir kitų Parodos sąlygų pasikeitimus.

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

5.2. Visi tarp Dalyvio ir egoPERFECTUS kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

 

5.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo egoPERFECTUS interneto svetainėje dienos.