Reģistrācijas noteikumi | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 info@egoperfectus.lv
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Image Alt

Reģistrācijas noteikumi

  /  Reģistrācijas noteikumi

REĢISTRĀCIJAS AUGSTĀKAJAI UN VIDĒJAI IZGLĪTĪBAI ĀRVALSTĪS VELTĪTĀM IZSTĀDĒM „IZGLĪTĪBA UN KARJERA“ NOTEIKUMI

2019 gada 22. augusts

 

1. NOTEIKUMU JURIDISKAIS STATUSS UN MĒRĶI 

Šie reģistrācijas izglītībai ārvalstīs veltītām izstādēm „Izglītība un karjera“ noteikumi ir Izstāžu Dalībniekus un Izstāžu organizatoru SIA „egoPERFECTUS“ saistošs līgums, kuru puses noslēdz, ņemot vērā to, ka:

  • SIA „egoPERFECTUS“ ir iecerējis uz izglītībai ārvalstīs veltītām izstādēm „Izglītība un karjera“ uzaicināt ārvalstu izglītības iestādes;
  • Dalībnieks, kas interesējas par izglītības ārvalstīs iespējām, vēlas saņemt plašāku informāciju par tam aktuālajiem pakalpojumiem no ārvalstu izglītības iestādēm un/vai SIA „egoPERFECTUS“;
  • Šo noteikumu pienācīgai izpildei ir nepieciešams apkopot Dalībnieku Datus un nodot tos ārvalstu Izglītības iestādēm un/vai SIA „egoPERFECTUS“.

2. NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA UN SKAIDROJUMS 

          2.1 Ja šajos Noteikumos skaidri nav norādīts citādi, ar lielo sākumburtu rakstītajiem jēdzieniem ir nozīme, kas norādīta teksta turpinājumā:

2.1.1 Dalībnieks – Izstādei piereģistrējusies persona;

2.1.2 Dati – jebkāda informācija, kas saistīta ar Dalībnieku;

2.1.3 SIA „egoPERFECTUS“– Izstādes organizējošais uzņēmums SIA „egoPERFECTUS“;

2.1.4 Izglītības iestāde – ārvalstu augstākās, vidējās vai cita līmeņa zglītības iestāde, kas piedalās Izstādē;

2.1.5 Izstāde – SIA „egoPERFECTUS“ organizēta starptautiska izglītībai ārvalstīs veltīta izstāde „Izglītība un karjera“, kuras laikā Dalībnieki saņem informāciju par iespējām mācīties ārvalstīs;

2.1.6 Izstāde biļete – SIA „egoPERFECTUS“ dalībniekam piešķirta biļete ar tajā esošu konfigurētu QR kodu un/vai svītrkodu;

2.1.7 Privātuma politika – SIA „egoPERFECTUS“ privātuma politika (pieejama:  http://egoperfectus.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika/);

2.1.8 Noteikumi – šie reģistrācijas SIA „egoPERFECTUS“ organizētajām Izstādēm noteikumi.

          2.2 Katram Izstādes Dalībniekam bez nosacījumiem ir jāievēro šie Noteikumi.

          2.3 Pirms reģistrēšanās Izstādei katrai personai ir jāizlasa šie Noteikumi un Privātuma politika.

2.4 Līgums starp Dalībnieku un SIA „egoPERFECTUS“ tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Dalībnieks aizpilda reģistrācijas Izstādei veidlapu un apliecina, ka:

2.4.1 ir iepazinies ar Privātuma politiku un

2.4.2 ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem.

          2.5 Izstāžu organizatora kontaktinformācija:

  • uzņēmuma nosaukums – SIA „egoPERFECTUS“;
  • juridiskās personas reģ. Nr.: LV40103913143;
  • adrese: egoPERFECTUS zīmols – Valņu iela 5, Rīga, LV-1050 / KALBA zīmols - Ģertrūdes iela 10-18, Rīga, LV-1010;
  • lai iesniegtu SIA „egoPERFECTUS” jautājumu par šo Noteikumu jebkuru nostādni vai dalību Izstādēs, lūdzam vērsties pa e-pastu: egoPERFECTUS zīmols – info@egoperfectus.lv / KALBA zīmols - studies@kalba.lv.


          2.6 Ja kāda no šo Noteikumu nostādnēm ir pretrunā likumam vai citiem normatīvajiem aktiem vai jebkāda iemesla dēļ kļūst daļēji vai pilnīgi spēkā neesoša, tas nekādā gadījumā neatceļ pārējās Noteikumu nostādnes.

3. DALĪBNIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI, PAZIŅOJUMI UN ATBILDĪBA

          3.1 Dalībnieks apņemas:

3.1.1 reģistrējoties Izstādei, sniegt pareizu informāciju par sevi, ieskaitot savu īsto vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībniekam nav atļauts reģistrēties ar svešiem datiem;

3.1.2 informēt SIA „egoPERFECTUS“ par Dalībnieka kontaktinformācijas, kuru tas tika norādījis reģistrācijas Izstādēm laikā, maiņu;

3.1.3 neaizskart citus Izstādes dalībniekus, uzvesties kulturāli, Izstādes laikā apzināti neradīt neērtības SIA „egoPERFECTUS“, Izglītības iestāžu pārstāvjiem vai citiem Izstādes dalībniekiem un uzvesties tā, lai Dalībnieka rīcība nebūtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai un labai morālei.

3.1.4 Izstādes laikā ievērot SIA „egoPERFECTUS“ norādījumus;

3.1.5 Izstādes laikā ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības.

          3.2 Dalībnieks ir tiesīgs jebkurā laikā atsaukt savu reģistrāciju Izstādei.

3.3 Dalībnieks apliecina, ka viņš/viņa:

3.3.1 reģistrācijas Izstādei laikā nav jaunāks par četrpadsmit gadiem;

3.3.2 ir izlasījis un sapratis šos Noteikumus un Privātuma politiku;

3.3.3 piekrīt uz reģistrācijas laikā norādīto e-pastu no SIA „egoPERFECTUS“ saņemt Izstādes biļeti un/vai citu aktuālu, ar Izstādēm saistītu informāciju;

3.3.4 saprot, ka, uzrādot Izstādes biļeti Izglītības iestāžu pārstāvjiem Izstāžu laikā, tādējādi izsaka piekrišanu tam, ka Izglītības iestādes ar Dalībnieku varēs sazināties pēc Izstādes ar reģistrācijas laikā Dalībnieka norādīto e-pasta un/vai tālruņa numura starpniecību;

3.3.5 ir informēts, ka SIA „egoPERFECTUS“ izmantos Dalībnieka sniegtos Datus reģistrācijas laikā un nodos tos Izglītības iestādēm tā, kā tas detalizētāk ir aprakstīts Privātuma politikā;

3.3.6 ir informēts, ka gadījumā, ja Dalībnieka Dati ir izmantoti saistībā ar nelikumīgu darbību, identitātes zādzību vai citu pārkāpumu, kas var novest pie attiecīgo tiesībsargājošo iestāžu veiktās izmeklēšanas, Datus SIA „egoPERFECTUS“ ir tiesīgs apstrādāt līdz izmeklēšanas beigām.

 

4. SIA „egoPERFECTUS“ TIESĪBAS, PIENĀKUMI, PAZIŅOJUMI UN ATBILDĪBA

          4.1 SIA „egoPERFECTUS“ apņemas:

4.1.1 nodrošināt visus nosacījumus, lai Dalībnieks varētu pienācīgi piedalīties organizētajās Izstādēs;

4.1.2 nodot Datus tām Izglītības iestādēm, kas piedalās Izstādēs un no kuriem  Dalībnieks vēlas iegūt plašāku informāciju, tādēļ Izglītības iestāžu pārstāvjiem iesniedz Izstādes biļeti;

4.1.3 uz Dalībnieka norādīto e-pastu nosūtīt Izstādes biļeti;

4.1.4 vai pēc reģistrācijas ģenerēt un nosūtīt linku Dalībniekam Izstādes biļetes lejuplādēšanai.

          4.2 SIA „egoPERFECTUS“ ir tiesības:

4.2.1 pēc saviem ieskatiem izlemt par Dalībnieka reģistrācijas Izstādei laikā sniegto Datu pareizību, pilnīgumu un precizitāti;

4.2.2 ierobežot Dalībnieka dalību Izstādēs, norādot ierobežojuma noteikumus, ja viņš/viņa:

4.2.2.1 pārkāpj šos Noteikumus vai nepilda savas saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem vai Privātuma politiku;

4.2.2.2 reģistrējoties Izstādei, iesniedz nepareizus, nepilnīgus un / vai maldinošus Datus;

4.2.2.3 izmanto citas personas identitāti vai citādi nelikumīgi rīkojas;

4.2.2.4 reģistrācijas Izstādei laikā ir jaunāks par četrpadsmit gadiem;

               4.2.3 jebkurā laikā grozīt un/vai papildināt Noteikumus. Noteikumu grozījumi un/vai papildinājumi stājas spēkā no to publicēšanas tīmekļa vietnēs: egoPERFECTUS zīmols – www.egoperfectus.lv / KALBA zīmols – www.kalba.lv;

               4.2.4 atcelt izstādi, kā arī mainīt Izstādes programmu, vietu, laiku vai citus nosacījumus bez iepriekšēja paziņojuma Izstādes Dalībniekiem.

          4.3 SIA „egoPERFECTUS“ neatbild par:

4.3.1 neatbilstošu un/vai nelikumīgu Izglītības iestāžu pārstāvju vai trešo personu rīcību un darbību Izstāžu laikā;

4.3.2 likumā atļautajā maksimālajā apmērā – mantiskajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, kuri šo Notiekumu izpildes dēļ var tikt nodarīti Dalībniekiem Izstāžu laikā;

4.3.3 jebkādām Izstādes programmas, vietas, laika un citām Izstādes apstākļu izmaiņām.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

          5.1 Noteikumiem tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

5.2 Visi strīdi starp Dalībnieku un SIA „egoPERFECTUS“ tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nespēj atrisināt strīdu sarunu ceļā, to galu galā izšķir tiesa saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

5.3 Noteikumi stājas spēkā no to publicēšanas SIA „egoPERFECTUS“ tīmekļa vietnēs dienas.